DomovSme súčasťou projektov Európskej únie

Sme súčasťou projektov Európskej únie

EÚ nás láskavo podporila v týchto projektoch

title image

Podpora spolupráce zameranej na zlepšenie podnikania medzi JAVORINA, výrobným družstvom a Strednou odbornou školou v Kežmarku.

Hlavný cieľ projektu: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov vo fáze rozvoja

Výška NFP: 124 800,00 EUR

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 07/2023 - 10/2023

OPIS PROJEKTU

Predmetom realizácie projektu je nákup CNC frézovacieho a vŕtacieho centra pre drevospracujúci priemysel. Zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre spoluprácu so Strednou odbornou školou v Kežmarku za pomoci obstarania inovatívnej technológie. Výsledkom projektu bude zriadenie CNC pracoviska s cieľom zvýšiť kvalitu, efektívnosť a zlepšiť ekológiu výrobného procesu vo výrobnom družstve.

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze vývoja

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov:

 • P0091 Zvýšenie zamestnanosti v podporených podnikoch: 1,
 • P0284 Počet podnikov, ktoré získali dotácie: 1,
 • P0760 Počet inovovaných procesov: 1,
 • P0869 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín: 1.

Realizácia projektu umožní inováciu existujúceho výrobného CNC riadeného procesu obrábania masívneho dreva, čo umožní družstvu dosiahnuť zvýšenie kvality, rýchlosti, efektívnosti a flexibility výrobného procesu s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Výsledkom inovácie výrobného procesu bude vytvorenie nových výrobkov, konkrétne výrobných liniek postelí a jedálenských stolov. Zavedenie inovatívnej technológie tak bude mať pozitívny vplyv na hospodárske výsledky družstva, čo umožní ďalšie investície do jeho rozvoja, zvýšenie konkurencieschopnosti s možným multiplikačným efektom na podniky podobného, ale aj iného zamerania. Realizáciou projektu družstvo posilní svoj efektívny systém výroby masívneho nábytku najvyššej možnej európskej kvality požadovanej na trhu s nábytkom. Výsledkom realizácie projektu bude významný transfer informácií a praxe žiakov Strednej odbornej školy v Kežmarku formou duálneho vzdelávania v perspektívnom odvetví stolárskej výroby. Žiaci študijného odboru: stolár budú mať možnosť osvojiť si postupy pri výrobe kvalitného nábytku z masívneho dreva.

"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou".

"Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk".

Investície do zlepšenia technologického vybavenia - JAVORINA, výrobné družstvo,

Hlavný cieľ projektu: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Výška NFP: 67 127,66 EUR

Dátum začiatku a ukončenia projektu: 10/2018-05/2019

OPIS PROJEKTU

Predmetom realizácie projektu je nákup 1 ks CNC frézovacieho a vŕtacieho centra pre drevospracujúci priemysel, ktoré bude slúžiť na realizáciu inovácie výrobného procesu a uvedenie nových výrobkov na trh. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze vývoja.

Špecifické ciele projektu:

 • uviesť na trh 5 nových výrobkov,
 • inovovať výrobný proces,
 • zvýšiť technologickú úroveň výroby s pozitívnym vplyvom na zvýšenie kvality produkcie, efektívnosti výrobného procesu, následného predaja s pozitívnym vplyvom na rast tržieb a zisku,
 • vytvoriť 1 nové pracovné miesto,
 • získať nových zákazníkov a zvýšiť predaj na existujúcich a nových trhoch,
 • podpora zhodnocovania surovinovej základne SR vrátane zodpovedného prístupu k obnove surovinových zdrojov. Projekt bude realizovaný v rámci jednej hlavnej aktivity s názvom "Rozvoj existujúcich MSP".

Priamym výsledkom realizácie projektu bude zakúpenie a uvedenie do výroby moderného 5-osového CNC stroja, ktorý vytvorí podmienky na navrhovanie a výrobu úplne nových výrobkov. Inovovaný bude výrobný proces so súbežným znížením ručného opracovania výrobkov a výrobný proces bude automatizovaný. Projekt predstavuje významnú inovačnú zmenu v spoločnosti a investícia je kľúčová pre nevyhnutné posilnenie pozície spoločnosti na existujúcich trhoch. Stratégiou spoločnosti je obsluhovať náročnejšie segmenty zákazníkov moderným a kvalitným nábytkom s dôrazom na ekologickosť výrobkov, samotnej výroby a zodpovedný prístup družstva k obnove prírodných zdrojov na Slovensku. Dopad projektu výrazne prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku na domácom - slovenskom, ako aj na zahraničnom trhu. Projekt zároveň vytvorí podmienky pre nové akvizície na nových trhoch, či už v EÚ alebo na východe Slovenska.

Primárnymi výstupmi projektu budú:

 • rozšírenie produktového portfólia družstva o nové kvalitné výrobky,
 • zlepšenie a zefektívnenie výrobného procesu,
 • zvýšenie kvality výrobkov,
 • výrazná inovácia výrobného procesu s pozitívnym technologickým a ekonomickým dopadom,
 • CNC stroj nahradí ručnú výrobu na bežných stolárskych strojoch, čím sa zníži napríklad počet zmetkov,
 • vytvorenie 1 nového pracovného miesta pre osobu znevýhodnenú na trhu práce.

Projekt je v prípade spolufinancovania z fondov EÚ okamžite realizovateľný z časového, environmentálneho, technického a finančného hľadiska. Predstavuje nový modernizačný trend v podniku JAVORINA, výrobné družstvo, s významnými inovačnými aktivitami a výstupmi výrobného procesu.

www.opvai.sk www.partnerskadohoda.gov.sk