DomovVšeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom predaja výrobkov ‘JAVORINA‘ a výrobkov, ktoré predávajúci predáva pod značkou ‘JAVORINA‘, uverejnených na webovej stránke www.javorina.com a v tlačených katalógoch predávajúceho (ďalej len „tovar“) (ďalej len „kúpna zmluva“).  

Predávajúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok považuje 

(i) Javorina, výrobné družstvo so sídlom: Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, Slovenská republika, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Dr. Vložka číslo: 224/P, IČO: 00 168 599, DIČ: 2020515552, IČ-DPH: SK2020515552, v prípade, že Vaša dodacia adresa je mimo územia Českej republiky a tovar nie je na sklade v ČR (s výnimkou právnickej osoby, ktorej dodacia adresa je mimo územia Českej a Slovenskej republiky a tovar nie je na sklade v Českej republike) alebo

(ii) Javorina Česko s.r.o. so sídlom Komunardů 894/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, identifikačné číslo: 06214517, spis. zn. C 277941, DIČ: CZ06214517, v prípade, že Vaša dodacia adresa je na území Českej republiky ďalej v prípade, že Vaša dodacia adresa je mimo územia Českej republiky a tovar je na sklade v Českej republike ako aj v prípade, že ste právnická osoba a Vaša dodacia adresa je mimo územia Českej a Slovenskej republiky a tovar nie je na sklade v Českej republike (ďalej len „predávajúci“). 

Adresa elektronickej pošty predávajúceho je shop@javorina.com. Tel. kontakt na predávajúceho je +421 919 044 989.

1.2  Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky, na ktoré tieto všeobecné obchodné podmienky odkazujú (ďalej len „VOP“) v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 

V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.3 Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vo veľkoobchodnom styku platia podmienky aktuálnej obchodnej a zmluvnej dohody (ďalej len „rámcová zmluva“), ktorá má v prípade rozporu s VOP prednosť pred týmito VOP.

1.4 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, t.j. každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy alebo súvisiacej zmluvy koná mimo predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, potom sa vzťahy výslovne neupravené týmito zmluvami a týmito VOP riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa"), zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi spotrebiteľský zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. 

1.5 Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, potom sa právne vzťahy založené kúpnou zmluvou, rámcovou zmluvou alebo súvisiacou zmluvou nad rámec týchto zmlúv a VOP riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“), zákonom o elektronickom obchode ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci, ktorý pri zadávaní objednávky uvedie identifikačné číslo a/alebo IČ DPH, sa nebude považovať za spotrebiteľa.

1.6 Tieto VOP a všetky právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

1.7 Ak je tovar dodávaný kupujúcemu do zahraničia a kupujúci je zdaniteľnou osobou pre DPH, registrovanou pre DPH v zahraničí pre transakcie v rámci Spoločenstva, predaj tovaru sa riadi režimom reverse charge. Kupujúci má v takom prípade povinnosť oznámiť predávajúcemu svoje identifikačné číslo pre DPH. Ak je tovar dodávaný do zahraničia, platia dodacie podmienky DPU INCOTERMS 2020 (doručenie na miesto vykládky v zahraničí), pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.  

1.8 Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.9 Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky alebo Českej republiky (ak je predávajúcim Javorina Česko s.r.o.) a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo do uplynutia času, ak sú časovo obmedzené a ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Ak predávajúci poskytuje na vybrané produkty viac zliav alebo výhod, tieto nie je možné kombinovať (pokiaľ nie je uvedené inak) a je na rozhodnutí kupujúceho, ktorú ponúkanú zľavu alebo výhodu si pri objednávke vyberie.

1.10 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci na doméne www.javorina.com. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.11 Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať drobné úpravy tovaru technického charakteru, ktoré neovplyvnia konečný vzhľad a funkčnosť tovaru, a to i po uzavretí kúpnej zmluvy.

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Záujemca si môže tovar objednať obvyklým spôsobom – priamo na predajni, e-mailom alebo cez internetový obchod. Objednávka sa stáva záväznou až po jej oficiálnom potvrdení predajcom.

2.2 V prípade predaja cez internetový obchod zasiela kupujúci predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, predmetom ktorého je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.3 Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). 

2.4 Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Ku akceptácií objednávky sa vyžaduje uhradenie zálohy kupujúcim (i) vo výške 50 % z kúpnej ceny objednaného tovaru v prípade zvolenia možnosti „platba prevodom“ na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim, (ii) vo výške 100% kúpnej ceny objednaného tovaru v prípade zvolenia možnosti „okamžitá platba (karta/paypal)“ a (iii) vo výške 50% - 100%  z orientačnej ceny vypočítanej predávajúcim do 3 pracovných dní od doručenia potvrdenia o doručení objednávky v prípade objednávky tovaru vyrobeného na mieru na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim. Záloha uvedená v zálohovej faktúre v zmysle tohto bodu je splatná v lehote uvedenej v zálohovej faktúre. V prípade neuhradenia zálohy podľa tohto bodu, si predávajúci vyhradzuje právo návrh na uzavretie kúpnej zmluvy neakceptovať. Pre účely týchto VOP sa pod pojmom „tovar vyrobený na mieru“ rozumie tovar vyrobený na základe výslovných požiadaviek zákazníka – kupujúceho. 

2.5 Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.6 Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.7 Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 2. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,
 3. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 4. o adrese predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 5. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 7. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 8. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 9. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 10. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 11. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 12. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 11 týchto VOP,
 13. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 14. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 15. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie, alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 16. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 17. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 18. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk, český jazyk alebo anglický jazyk, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.8 Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.7. (5.) týchto VOP alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.7. (9.) týchto VOP, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1 Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.7. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad– faktúru týkajúcu sa platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy.

3.3 Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito VOP alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu alebo v listinnej podobe. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu. 

3.4 V prípade okolností, ktoré boli zapríčinené vyššou mocou a ktoré bránia uskutočneniu zmluvných povinností predávajúceho, má predávajúci právo pozdržať splnenie povinností do doby trvania týchto okolností. Pre vylúčenie pochybností sa za vyššiu moc, t.j. nepredvídateľnú a neodvrátiteľnú udalosť považuje najmä, nie však výlučne, prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, búrka na mori, záplavy, vojna, štrajk, opatrenia štátnych orgánov, colné formality, nedostatok či výpadok energií a materiálov alebo iná udalosť, ktorá je mimo akúkoľvek kontrolu zmluvných strán. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

4.2 Kupujúci je povinný:

 1. prevziať objednaný a dodaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Pokiaľ vo VOP, kúpnej zmluve alebo na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho nie je dohodnuté/uvedené inak, sú náklady predávajúceho na balenie tovaru a jeho prepravu do miesta dodania zahrnuté v cene tovaru avšak nie je možné dodať služby nezávisle od dodania tovaru, resp. oddeliť dodanie a iné služby.

5.2 Po vyrobení objednaného tovaru je kupujúci povinný uhradiť zostatok kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia výzvy predávajúceho na úhradu zostatku kúpnej ceny, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodli inak. 

5.3 Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu včas, predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť, v tom prípade kupujúci nemá právo požadovať od predávajúceho zaplatenie úrokov z omeškania za nedodanie tovaru v dohodnutom termíne. Pri omeškaní s plnením platobnej povinnosti má predávajúci právo požadovať od kupujúceho popri plnení úroky z omeškania.

5.4 Pri odbere tovaru kupujúci obdrží daňový doklad a potvrdenie o zaplatení.

5.5 Bankové poplatky odoslané z európskeho hospodárskeho priestoru budú podliehať bankovým prevodovým kódom SHA. Bankové poplatky platieb odoslaných z mimo európskeho hospodárskeho priestoru budú podliehať bankovým prevodovým kódom OUR.

5.6 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

5.7 Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti.

6. DODACIE PODMIENKY

6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.

6.2 Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v zmluve. Kupujúci preberá tovar a potvrdzuje prijatie svojim podpisom.

6.3 Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v čase nie dlhšom ako 12  týždňov od potvrdenia objednávky predajcom. Štandardná doba na výrobu typových výrobkov sortimentu Javorina je 8 – 10  týždňov. Predajca si vyhradzuje právo meniť dodaciu dobu.

6.7 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti a neprevzatia si tovaru do 14 dní od výzvy predávajúceho na doplatenie kúpnej ceny, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody, stratený  zisk a skladné (v súlade s § 614 ods. 5 OZ) vo výške 25 EUR za každý deň uskladnenia. Predávajúci má právo uplatniť si nárok na takto vzniknuté škody zo zálohovej platby klienta, uskutočnenej pri potvrdení objednávky.

6.8 Pre prípad, že kupujúci nie je spotrebiteľ, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom. Ak kupujúci neprevezme zakúpený tovar v lehote podľa predchádzajúceho bodu 6.7 VOP, predávajúci môže, okrem nárokov podľa bodu 6.7 VOP, odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať neprevzatý tovar inej osobe. Kupujúcemu nevzniknú žiadne nároky na náhradu škody, napr. ušlý zisk a pod. Za porušenie povinnosti prevzatia tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške prijatej zálohy na kúpnu cenu, a ak záloha nebola zložená, tak vo výške 50% z kúpnej ceny neprevzatého tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Zmluvné pokuty sú splatné dňom doručenia faktúry vystavenej predávajúcim kupujúcemu, predávajúci je oprávnený ich započítať s prijatou zálohou a/alebo iným plnením prijatým od kupujúceho. Obdobne je predávajúci oprávnený započítať s prijatou zálohou a/alebo iným plnením prijatým od kupujúceho svoj nárok na zaplatenie úroku z omeškania, ktorý mu vznikol do dňa odstúpenia predávajúceho od kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia od zmluvy. Zánikom kúpnej zmluvy nie je dotknutý nárok predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto bodu, právo predávajúceho na zaplatenie úroku za omeškanie kupujúceho s úhradou dlžnej sumy podľa kúpnej zmluvy, ktorý mu vznikol do dňa odstúpenia od zmluvy, nárok na skladné do dňa odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.7 VOP ani nárok na náhradu škody.

7. KÚPNA CENA

7.1 Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

7.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a prípadné náklady na doručenie tovaru (i) cez službu PayPal, alebo (ii) platobnou kartou cez službu Google Pay, alebo (iii) bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho.

7.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7.4 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy alebo ak nie je uvedená v kúpnej zmluve, v lehote podľa týchto VOP.

7.5 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote podľa predchádzajúceho bodu 7.4 VOP a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

7.6 Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene s výnimkou objednávok, ktorých súhrnná hodnota dosahuje sumu minimálne 1.000,- EUR. Pri objednávkach, ktorých súhrnná hodnota nedosiahne sumu 1.000,- EUR predávajúci montáž a vynášku tovaru neposkytuje. 

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

8.1 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. 

8.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

9. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

9.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane OU“).

9.2 Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa GDPR a zákona o ochrane OU neposkytuje osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby podľa GDPR a zákona o ochrane OU tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi podľa GDPR a zákona o ochrane OU a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa GDPR a zákona o ochrane OU.

9.3 Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci predávajúceho sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

9.4 Kupujúci ako dotknutá osoba podľa GDPR a zákona o ochrane OU má práva vymedzené v zmysle § 19 a nasl. zákona o ochrane OU a to konkrétne:

 1. právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom VOP,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 zákona o ochrane OU spočíva v práve dotknutej osoby dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvane, pričom túto požiadavku môže kupujúci dotknutá osoba adresovať na kontaktný e-mail: info@javorina.com
 3. právo na opravu osobných údajov - § 22 zákona o ochrane OU umožňuje dotknutej osoby opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 zákona o ochrane OU dotknutá osoba využije v prípade ak nemá záujem, aby predávajúci ako prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 zákona o ochrane OU dotknutá osoba uplatní v prípade ak sa domnieva, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore s GDPR a zákonom o ochrane OU,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 zákona o ochrane OU,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

9.5 Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

9.6 Tieto stránky elektronického obchodu predávajúceho zaznamenávajú IP adresu osôb, informácie o čase koľko času strávia prezeraním týchto stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzajú. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané v počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom predávajúci dokáže kupujúcim ponúknuť kvalitnejší servis. Preto tieto súbory kupujúci vníma ako svoj oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

9.7 Súbory cookies je možné kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chce návštevník stránky odmietnuť zbieranie súborov cookies, môže si to nastaviť vo svojom internetovom prehliadači.

9.8 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

9.9 Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

9.10 Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto predávajúci okamžite odstráni. V takom prípade predávajúci už nebude kupujúcim alebo inou osobou poskytnuté osobné údaje používať na účely e-mailového marketingu.

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

10.1 Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v kúpnej cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto VOP, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu resp. zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na bankový účet určený kupujúcim.

10.2 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4 Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia nie je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bola kúpa tovaru, ktorý sa z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov dodáva v hygienickom ochrannom obale (napr. matrace) a ochranný obal bol po dodaní porušený. 

10.5 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

10.6 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP (ďalej len „formulár na odstúpenie“). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať informácie požadované vo formulári na odstúpenie, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.9 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.10 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto VOP sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.11 Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

10.12 Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto VOP pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, iba ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.13 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.14 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.15 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.16 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu najmä:

 1. hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
 2. náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu VOP uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.17 V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 3. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 4. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 6. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 7. poskytnutie služby výnosu tovaru do domu/bytu, ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby.

10.18 Ustanovenia čl. 10 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa.

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU, REKLAMÁCIA TOVARU

11.1 Záručná doba na tovar pod predajným menom “Javorina” a na tovar Javorina, ktorý svojou konštrukciou a prevedením obsahuje funkčné kovania a spojovacie materiály značky Hettich a BLUM je 5 rokov. Na iný tovar, príp. na časť tovaru, ktorá nie vyrobená pod predajným menom “Javorina”, ako aj na tovar zaradený do kategórie „OUTLET“ je záruka 24 mesiacov. Záruku vo väčšom rozsahu, môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu aj na základe ich dohody, prípadne i jednostranným vyhlásením v záručnom liste a tiež v reklame. Záručná doba, zákonná, dohodnutá alebo poskytnutá vyhlásením v záručnom liste, začne plynúť zásadne od prevzatia výrobku kupujúcim.

11.2 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:

 1. vyššou mocou, t.j. nepredvídateľnou a neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá je mimo akúkoľvek kontrolu zmluvných strán;
 2. nesprávnym zaobchádzaním, montážou, inštaláciou, opravou, modifikáciou alebo inou úpravou zo strany kupujúceho – v rozpore s návodom na užívanie/ s obvyklým spôsobom používania, prípadne iným neodborným zásahom,
 3. použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s tovarom,
 4. zanedbaním bežnej údržby tovaru,
 5. v dôsledku používania tovaru iným spôsobom, než je odporúčaný/obvyklý alebo na aký bol tovar určený a dimenzovaný, 
 6. v dôsledku používania tovaru v nevhodnom prostredí vzhľadom na vlastnosti/charakter materiálu, 
 7. bežným používaním / opotrebením. 

11.3 O zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv informuje spotrebiteľa REKLAMAČNÝ PORIADOK predávajúceho na stránke www.javorina.com, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VOP.

11.4 V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa uplatňuje aj tento bod VOP. Ak si kupujúci, ktorému bol tovar dodaný predávajúcim, rozváža a montuje takýto tovar u koncových zákazníkov sám alebo prostredníctvom osoby ním poverenej, je povinný v prípade reklamácie tovaru doviesť tento tovar na miesto, kde predávajúci tovar dopravil, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak. V prípade, že kupujúci žiada v rámci reklamácie u predávajúceho aj odvoz takéhoto tovaru od koncového zákazníka, ktorému kupujúci predal tovar, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli v tejto súvislosti, ibaže vyjde najavo, že vada tovaru nebola spôsobená kupujúcim.

12. KVALITA TOVARU, KONŠTRUKCIA A BALENIE

12.1 Nábytok je vyrobený z masívneho dreva s výnimkou nábytkových súčastí,  pre ktoré masívne drevo nie je vhodné, avšak použité materiály sú deklarované v produktovom liste produktu. (iné používané materiály sú dyhovaný MDF, resp. vrstvený masívny materiál a masívny smrek. Kvalita dyhy u použitej dyhovanej MDF je B/C. Strednica na dvojlôžkových posteliach je zo smrekového dreva.) Konštrukčné vlastnosti a nosnosti jednotlivých výrobkov sú stanovené v produktových listoch výrobkov.

12.2 Použité masívne drevo môže obsahovať ,odchýlky ktoré sa prirodzene vyskytujú v prírodnom materiáli, na viditeľných miestach však musia byť profesionálne ošetrené. Odchýlkami sa myslia očká, hrčky, zárasty, atd. Vonkajšie pohľadové plochy môžu obsahovať odchýlky prírodného charakteru (očká, hrčky, zárasty,...) do max. veľkosti plochy 4 cm², zábehy bele, mierne diskolorácie, farebnú a štrukturálnu odlišnosť vlastnú masívnemu drevu. Dĺžkové nadpájanie lamiel sa tiež pripúšťa pri výrobkoch dlhších ako 200 cm. Na vnútorných častiach nábytku sa pripúšťa beľ a dĺžkové nadpájanie bez obmedzenia, chyby prírodného charakteru do rozsahu 10 cm². Na neviditeľných plochách (spodných stranách - dná, stolových plátov, zadných stranách chrbtov,...) sa pripúšťa lokálne maloplošné nedohobľovanie, nedobrúsenie a lokálne odchýlky dreva prirodzeného charakteru.

12.3 Konštrukčne je nábytok navrhnutý, vyrobený a uspôsobený tak, aby mohol znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely interiérov, nie je však určený pre nadmerne suché alebo vlhké prostredie resp. exteriér. Vlhkosť dreva pri výrobe výrobkov je 9 +/- 2 %. Praskanie dreva v lepenom spoji je neprípustné, mikrotrhliny na povrchu spôsobené zmenou vlhkosti dreva v šírke do 0,2 mm sú povolené. Prehnutie a v priečnom smere spôsobené zmenou vlhkosti je normálne v rozmedzí +/- 0,2% v pozdĺžnom aj priečnom smere.

12.4 Pri atypickom vyhotovení tovaru sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od náročnosti na vyhotovenie a požiadaviek kupujúceho.

12.5 Pri výrobe sa nábytok povrchovo upravuje v dvoch vrstvách, je však možné, že vplyvom rôznorodej štruktúry dreva ako prírodného materiálu prípadne zmenou vlhkosti prostredia po doprave a po vybalení nastanú menšie zmeny v kvalite povrchu (mierne zdrsnenie povrchu napriamením drevného vlákna). Tieto zmeny sa obvykle ľahko odstránia jednoduchým ošetrením nábytku (brúsením a olejovaním u olejovaného nábytku) aj v domácich podmienkach.

12.6 Skrinkové a skriňové výrobky sú dodávané v zmontovanom stave. Postele, stoly a stolíky nezmontované. Ich zmontovanie je však veľmi jednoduché. Montážny návod je súčasťou všetkých výrobkov dodaných v demonte.

12.7 Výrobky Javoriny sú štandardne balené vo viacerých vrstvách ochranných a baliacich materiálov tak, aby sa znížilo riziko poškodenia pri preprave. 

13. OŠETROVANIE OLEJOVANÉHO MASÍVNEHO NÁBYTKU

13.1 Povrchová úprava nábytku prípravkami na báze prírodných voskovaných olejov je dnes prevládajúcou povrchovou úpravou pri modernom masívnom nábytku. Zachováva prírodný charakter výrobku a jeho významnou výhodou je tiež ľahká údržba a plná obnoviteľnosť poškodených povrchov v domácich podmienkach. Na druhej strane olejovanie neposkytuje až tak vysokú ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu ako lakovanie (hlavne na začiatku užívania), a preto je potrebné vytvoriť čo najhrubšiu súvislú vrstvu oleja a vosku pravidelným ošetrovaním. Po zakúpení výrobku s finálnou úpravou olejovaním odporúčame všetky, ale hlavne horné plochy stolov a stolíkov nábytku, jemne prebrúsiť brusnou tkaninou, preolejovať olejom a po 1-2 minútach pôsobenia prebytok oleja utrieť suchou handrou (dodávané Javorinou v balíčku na ošetrovanie nábytku). Farebne upravované povrchy vytierame len jemne, avšak dostatočne, aby na povrchu neostali lesklé súvislé plochy. V prípade nedostupnosti nábytkového oleja je možné na bežné ošetrovanie použiť aj komerčné prípravky obsahujúce vosky a oleje ako je Pronto, kedy postupujeme podľa návodu na výrobku. Ak ošetrenie zopakujete spočiatku 1-2x do mesiaca vytvorí sa súvislá ochranná vrstva, ktorá bude vysoko odolná proti poškodeniu a tekutinám, dodá nábytku elegantný lesk a povrch bude pôsobiť na dotyk veľmi príjemne.

13.2 Masívny nábytok „Javorina“ nie je vhodný pre exteriérové použitie a pre jeho plnú funkčnosť musí byť umiestnený v interiéri s teplotou v rozmedzí 10 - 30°C a vlhkosťou vzduchu v rozmedzí 35 – 70%.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.

14.2 V prípade sporov sa všetky súdne procesy budú konať na území Slovenskej Republiky a podliehať jej platným zákonom a ustanoveniam.

14.3 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2023. Predávajúci je oprávnený jednostranne kedykoľvek zmeniť VOP. Na vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa aplikujú VOP platné a účinné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

14.4 Kupujúci zaslaním objednávky, resp. úhradou zálohovej platby potvrdzuje, že sa vopred oboznámil s týmito VOP a jej prílohami, porozumel ich obsahu, bezvýhradne s nimi súhlasí a akceptuje podmienky v nich stanovené. Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6. Prešov.

14.5 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

V Spišskej Belej, 01.11.2023