DomůJsme součástí projektů Evropské unie

Jsme součástí projektů Evropské unie

EU nás laskavě podpořila v následujících projektech

title image

Podpora spolupráce zaměřené na zlepšení podnikání mezi výrobním družstvem JAVORINA a Střední odbornou školou v Kežmaroku.

Hlavní cíl projektu: 3.3.1 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve fázi rozvoje

Výše NFP: 124 800,00 EUR

Datum zahájení a ukončení projektu: 07/2023-10/2023

POPIS PROJEKTU

Předmětem realizace projektu je nákup CNC frézovacího a vrtacího centra pro dřevozpracující průmysl. Záměrem projektu je vytvořit podmínky pro spolupráci se Střední školou v Kežmaroku za pomoci pořízení inovativní technologie. Výsledkem projektu bude zřízení CNC pracoviště za účelem zvýšení kvality, efektivity a zlepšení ekologie výrobního procesu ve výrobním družstvu.

Specifický cíl: 3.3.1 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve fázi vývoje.

Realizací projektu dojde k naplnění měřitelných ukazatelů:

 • P0091 Zvýšení zaměstnanosti v podpořených podnicích: 1,
 • P0284 Počet podniků, které obdrží dotaci: 1,
 • P0760 Počet inovovaných procesů: 1,
 • P0869 Počet nově vytvořených pracovních míst obsazených osobami ze znevýhodněných sociálních skupin: 1.

Realizace projektu umožní inovaci stávajícího výrobního CNC řízeného procesu obrábění masivního dřeva, což družstvu umožní dosáhnout zvýšení kvality, rychlosti, efektivity a flexibility výrobního procesu s ohledem na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Inovace výrobního procesu povede k vytvoření nových výrobků, a to výrobních linek postelí a jídelních stolů. Zavedení inovativní technologie tak bude mít pozitivní dopad na hospodářské výsledky družstva, což umožní další investice do jeho rozvoje, zvýšení konkurenceschopnosti s možným multiplikačním efektem na podniky podobného, ale i jiného zaměření. Realizací projektu družstvo posílí svůj efektivní systém výroby masivního nábytku v nejvyšší možné evropské kvalitě požadované na trhu s nábytkem. V důsledku realizace projektu dojde k významnému přenosu informací a praxe žáků Středního odborného učiliště v Kežmaroku formou duálního vzdělávání v perspektivním oboru truhlářská výroba. Žáci studijního oboru: truhlář budou mít možnost seznámit se s postupy při výrobě kvalitního nábytku z masivu.

"Projekt je spolufinancován Evropskou unií".

"Informace o Operačním programu Integrovaná infrastruktura 2014-2020 naleznete na www.opii.gov.sk".

Investice do zlepšení technologického vybavení - JAVORINA, výrobní družstvo,

Hlavní cíl projektu: 3.3.1 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve fázi rozvoje

Výše NFP: 67 127,66 EUR

Datum zahájení a ukončení projektu: 10/2018-05/2019

POPIS PROJEKTU

Předmětem realizace projektu je pořízení 1 ks CNC obráběcího frézovacího a vrtacího centra pro dřevozpracující průmysl, které bude sloužit k realizaci inovace výrobního procesu a uvedení nových výrobků na trh. Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti MSP ve fázi vývoje.

Specifické cíle projektu:

 • uvést na trh 5 nových výrobků,
 • inovovat výrobní proces,
 • zvýšit technologickou úroveň výroby s pozitivním dopadem na zvýšení kvality produkce, efektivity výrobního procesu, následného prodeje s pozitivním dopadem na růst tržeb a zisku,
 • vytvořit 1 nové pracovní místo,
 • získání nových zákazníků a zvýšení prodeje na stávajících i nových trzích,
 • podpořit zhodnocování slovenské surovinové základny, včetně odpovědného přístupu k obnově surovinových zdrojů. Projekt bude realizován v rámci jedné hlavní aktivity s názvem "Rozvoj stávajících malých a středních podniků".

Přímým výsledkem realizace projektu bude nákup a uvedení do výroby moderního pětiosého CNC stroje, který vytvoří podmínky pro návrh a výrobu zcela nových výrobků. Dojde k inovaci výrobního procesu se souběžným omezením ručního obrábění výrobků a k automatizaci výrobního procesu. Projekt představuje významnou inovační změnu ve společnosti a investice je klíčová pro nezbytné posílení pozice společnosti na stávajících trzích. Strategií společnosti je obsluhovat náročnější segmenty zákazníků moderním a kvalitním nábytkem s důrazem na šetrnost výrobků k životnímu prostředí, samotnou výrobu a odpovědný přístup družstva k obnově přírodních zdrojů na Slovensku. Dopad projektu významně přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku na domácím - slovenském, ale i zahraničním trhu. Projekt také vytvoří podmínky pro nové akvizice na nových trzích, ať už v EU nebo na východě Slovenska.

Hlavními výstupy projektu budou:

 • rozšíření produktového portfolia družstva o nové kvalitní výrobky,
 • zlepšení a zefektivnění výrobního procesu,
 • zvýšení kvality výrobků,
 • významná inovace výrobního procesu s pozitivními technologickými a ekonomickými dopady,
 • CNC stroj nahradí ruční výrobu na klasických truhlářských strojích, čímž se sníží např. počet zmetků,
 • vytvoření 1 nového pracovního místa pro osobu znevýhodněnou na trhu práce.

Projekt je v případě spolufinancování z fondů EU okamžitě realizovatelný z časového, environmentálního, technického a finančního hlediska. Představuje nový modernizační trend v podniku JAVORINA, výrobní družstvo, s významnými inovačními aktivitami a výstupy výrobního procesu.

www.opvai.sk www.partnerskadohoda.gov.sk