DomůZásady vrácení peněz

Zásady vrácení peněz

POSTUP PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Stížnosti můžete nahlásit prostřednictvím formuláře stížnosti.

Pokud není v tomto reklamačním řádu uvedeno jinak, mají pojmy a definice použité ve VOP stejný význam jako v tomto reklamačním řádu.

 1. Pokud má zboží vady, které lze odstranit, má kupující právo na jejich bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu.
 2. Místo odstranění vady může kupující požadovat výměnu zboží nebo, pokud se vada týká pouze součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
 3. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí vážné obtíže.
 4. Vyskytne-li se na zboží vada, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Stejná práva má kupující i v případě, že se jedná o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže zboží řádně užívat pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
 5. Pokud se vyskytnou jiné neodstranitelné vady, má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží.
 6. Prodávající informoval kupujícího o jeho právech dle § 622 občanského zákoníku (body 1 až 3 reklamačního řádu) a o právech dle § 623 občanského zákoníku (body 4 a 5 reklamačního řádu) umístěním těchto obchodních podmínek na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího a kupující měl možnost se s nimi seznámit v době před odesláním objednávky.
 7. Prodávající odpovídá za vady zboží v souladu s platnými předpisy Slovenské republiky a kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo určené osoby bez zbytečného odkladu. V případě vady zboží nesmí kupující zboží používat, dokud nebude vada odstraněna. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny v záručním listě nebo je Prodávající poskytne Kupujícímu na vyžádání telefonicky nebo e-mailem.
 8. Vyřizování reklamací se řídí platným reklamačním řádem prodávajícího. Kupující byl s Reklamačním řádem řádně seznámen a informován o podmínkách a způsobu uplatnění reklamace zboží, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s § 18 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele  v době před uzavřením kupní smlouvy umístěním těchto Reklamačních podmínek na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího a kupující měl možnost se s nimi seznámit v době před podáním objednávky.
 9. Během záruční doby má kupující právo uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady zboží zakoupeného u prodávajícího, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající.
 10. Má-li zboží vady, má kupující právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s § 18 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele tím, že zboží doručí do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit právo podle bodu 1. až 5. těchto reklamačních podmínek (dále jen "oznámení o uplatnění reklamace"), a to např. formou vyplněného reklamačního formuláře, který je umístěn na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího (formulář " Reklamační formulář "). Prodávající doporučuje zboží při zasílání k reklamaci pojistit. Prodávající nepřijímá zásilky na dobírku. Kupující je povinen v Oznámení o reklamaci pravdivě uvést všechny požadované údaje, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující rovněž uvede, která ze svých práv vyplývajících z § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má rovněž právo uplatnit reklamaci u osoby pověřené výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej prodávající zašle kupujícímu na jeho žádost.
 11. Reklamační řízení týkající se zboží, které lze dodat prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou kumulativně splněny všechny následující podmínky:
  - doručení oznámení o reklamaci prodávajícímu,
  - dodání reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,
  - dodání další související dokumentace k reklamovanému zboží prodávajícímu, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace;
 12. Pokud je předmětem reklamace zboží, které objektivně nelze prodávajícímu dodat nebo které je pevně spojeno, je kupující povinen kromě splnění podmínek dle bodu 11 písm. a) a c) tohoto reklamačního řádu poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení kontroly reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze prodávajícímu objektivně dodat nebo které je fixováno, je zahájeno dnem provedení prohlídky zboží podle věty první. Pokud však Prodávající nebo jím určená třetí osoba nezajistí prohlídku v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o reklamaci Prodávajícímu, přestože Kupující poskytl potřebnou součinnost, je reklamační řízení zahájeno dnem doručení Oznámení o reklamaci Prodávajícímu.
 13. Prodávající nebo jím pověřená osoba vystaví kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. formou e-mailu nebo písemně, ve kterém je prodávající povinen přesně označit reklamované vady zboží a znovu poučí spotřebitele o jeho právech vyplývajících z bodů 1 až 3 tohoto reklamačního řádu (§ 622 občanského zákoníku) a o právech vyplývajících z bodů 4 až 5 tohoto reklamačního řádu (§ 623 občanského zákoníku). Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je prodávající povinen doručit kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o uplatnění reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí být doručeno, má-li kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 14. Kupující je oprávněn rozhodnout, které ze svých práv podle § 622 a § 623 občanského zákoníku uplatní, a zároveň je povinen neprodleně doručit prodávajícímu informaci o svém rozhodnutí. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu § 622 a § 623 občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle § 2 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od zahájení reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména je-li požadováno složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí prodávající nebo určená osoba reklamaci ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Dojde-li k převzetí předmětu reklamace prodávajícím v den pozdější, než je den uplatnění reklamace, počínají lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od okamžiku, kdy prodávající převzetí předmětu reklamace zmaří nebo ztíží. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu zboží za nové.
 15. Pokud kupující uplatnil reklamaci zboží během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající reklamaci zamítnout pouze na základě znaleckého posudku nebo posudku vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo posudku určené osoby (dále jen "znalecký posudek zboží"). Bez ohledu na výsledek znaleckého posudku není prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů na znalecký posudek zboží ani jiných nákladů souvisejících se znaleckým posudkem zboží.
 16. Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, je osoba, která reklamaci vyřídila, povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zašle zboží určené osobě k odbornému posouzení, nese náklady na odborné posouzení zboží, jakož i veškeré další související účelně vynaložené náklady prodávající, a to bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující znaleckým posudkem odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může kupující nárok opětovně uplatnit; po dobu provádění znaleckého posudku záruční doba neběží. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené. Opětovně uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 17. Záruka se nevztahuje na vady, na které byl kupující prodávajícím upozorněn v době uzavření smlouvy nebo o kterých s ohledem na okolnosti, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
 18. Prodávající si vyhrazuje právo vyměnit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
 19. Prodávající neodpovídá za vady zboží:
  - pokud kupující neuplatnil své právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží do konce záruční doby,
  - pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím, pokud byla vada zboží způsobena používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí zboží z hlediska intenzity, vlhkosti, chemických a mechanických vlivů, pokud byla vada zboží způsobena neodbornou manipulací, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
  - pokud je vada zboží způsobena poškozením zboží v důsledku nadměrného zatížení nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami běžného používání zboží,
  - pokud je vada zboží způsobena poškozením zboží v důsledku neodvratitelných a/nebo nepředvídatelných událostí,
  - pokud byla vada zboží způsobena náhodným poškozením a náhodným zhoršením,
  - pokud byla vada zboží způsobena neodborným zásahem, poškozením vodou, požárem, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jinou vyšší mocí,
  - pokud byla vada zboží způsobena zásahem do zboží neoprávněnou osobou. Pokud je zásilka neúplná nebo se jedná o zjevnou vadu, kterou mohl kupující zjistit prohlídkou zásilky při dodání zboží a kterou kupující neoznámil zástupci prodávajícího bez zbytečného odkladu, budou následné reklamace tohoto druhu uznány pouze tehdy, pokud kupující prokáže, že reklamované vady měl již v době převzetí zboží kupujícím.
 20. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit a reklamační řízení ukončit jedním z následujících způsobů:
  - předáním opraveného zboží,
  - výměna zboží,
  - vrácením kupní ceny zboží,
  - zaplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
  - písemnou výzvou k převzetí plnění určeného prodávajícím,
  - odůvodněným zamítnutím nároku.
 21. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemný doklad o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však společně s dokladem o vyřízení reklamace, pokud lhůta pro její vyřízení počala běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních nebo kurýrních služeb nebo doručovací služby. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace neprodleně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a doklad o vyřízení reklamace zašle kupujícímu spolu se zbožím nebo e-mailem.
 22. Záruční doba je stanovena podle bodu 11.1 VOP, pokud není pro konkrétní případy dohodnuta jiná záruční doba . V případě, že si kupující zajistí montáž zboží sám nebo prostřednictvím jiné osoby než osoby prodávajícího nebo osoby jím pověřené, poskytuje prodávající na takové zboží záruku pouze v rozsahu stanoveném zákonem, a proto se v takovém případě prodloužená záruka neuplatní.    
 23. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu záruční opravy zboží.
 24. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém budou uvedeny informace o výměně zboží, a případné další reklamace budou uplatněny na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové zboží začíná záruční doba běžet znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
 25. V případě odstranitelné vady bude reklamace vyřízena následujícím způsobem v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 14 tohoto reklamačního řádu:
  - prodávající zajistí odstranění vady, nebo
  - prodávající vymění vadné zboží.
 26. Jedná-li se o odstranitelnou vadu a kupující bezodkladně neurčí podle bodu 14 tohoto reklamačního řádu způsob vyřízení reklamace, vyřídí prodávající reklamaci odstraněním vady.
 27. Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu opakovaně se vyskytující odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako bez vady, vyřídí prodávající v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 14 tohoto reklamačního řádu reklamaci následujícím způsobem:
  - nahrazením zboží jiným funkčním zbožím stejných nebo lepších technických vlastností, nebo
  - v případě, že prodávající nemůže zboží vyměnit za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.
 28. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v oznámení o reklamaci a v potvrzení o reklamaci zboží dle bodu 13. tohoto reklamačního řádu.
 29. Pro účely reklamace se výskyt jedné opakované vady více než dvakrát považuje za opakovanou opravitelnou vadu.
 30. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt alespoň tří různých odstranitelných vad současně.
 31. Právo Kupujícího na reklamaci vady Zboží je vyčerpáno poté, co Kupující uplatnil své právo a požádal Prodávajícího o odstranění vady Zboží dle bodu 1 tohoto reklamačního řádu, a bez ohledu na výsledek reklamace bude jakákoliv opětovně uplatněná reklamace stejné jedinečné vady (nikoliv vady stejného druhu) zamítnuta.
 32. Ustanovení tohoto reklamačního řádu se výslovně nevztahují na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele uvedenou v § 2 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.
 33. Není-li spotřebitel spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo domnívá-li se, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu dle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím JAVORINA, výrobní družstvo, je Slovenská obchodní inspekce, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, IČO: 17331927, http://www.soi.sk, nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je k dispozici na adrese http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z výše uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.