DomůVšeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím za účelem prodeje výrobků "JAVORINA" a výrobků prodávaných prodávajícím pod značkou "JAVORINA", zveřejněných na internetových stránkách www.javorina.com a v tištěných katalozích prodávajícího (dále jen "zboží") (dále jen "kupní smlouva").  

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se za prodávajícího považuje. 

(i) Javorina, výrobní družstvo se sídlem Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Prešově, oddíl Dr. 224/P, IČO: 00 168 599, DIČ: 2020515552, IČ DPH: SK2020515552, v případě, že adresa pro doručování je mimo území České republiky a zboží není na skladě v České republice (s výjimkou právnické osoby, jejíž adresa pro doručování je mimo území České a Slovenské republiky a zboží není na skladě v České republice) nebo

(ii) Javorina Česko s.r.o. se sídlem Komunardů 894/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, identifikační číslo: 06214517, sp. zn. C 277941, DIČ: CZ06214517, pokud je Vaše doručovací adresa v České republice, pokud je Vaše doručovací adresa mimo Českou republiku a zboží je skladem v České republice a pokud jste právnická osoba a Vaše doručovací adresa je mimo Českou a Slovenskou republiku a zboží není skladem v České republice (dále jen "prodávající")

E-mailová adresa prodávajícího je shop@javorina.com. Telefonní kontakt na prodávajícího je +421 919 044 989.

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační podmínky, na které tyto Všeobecné obchodní podmínky odkazují (dále jen "VOP"), ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které se dohodnou na podmínkách odchylných od těchto VOP, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před těmito VOP. Takto sjednané podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními předpisy (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční lhůta apod.).

1.3 Použití Všeobecných obchodních podmínek druhé strany nebo jakýchkoli jiných Všeobecných obchodních podmínek je tímto výslovně vyloučeno, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 1.4. Při velkoobchodním jednání se použijí podmínky platné obchodní a smluvní dohody (dále jen "Rámcová dohoda"), které mají v případě rozporu s VOP přednost před těmito VOP.

1.4 Je-li kupujícím spotřebitel, tj. jakákoliv fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nebo smlouvy související jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy výslovně neupravené těmito smlouvami a těmito VOP zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), zákonem č. 89/2012 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku"), zákonem č. 102/2014 Sb. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o elektronickém obchodu"), zákon č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, jakož i další obecně závazné právní předpisy upravující spotřebitelský smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. 

1.5 Není-li kupující spotřebitelem, řídí se právní vztahy založené kupní smlouvou, rámcovou smlouvou nebo související smlouvou nad rámec těchto smluv a VOP ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), zákona o elektronickém obchodu, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy upravujícími obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující, který při objednávce uvede identifikační číslo a/nebo DIČ, není považován za spotřebitele.

1.6 Tyto VOP a veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platnými a účinnými právními předpisy Slovenské republiky. 

1.7 Pokud je zboží dodáno kupujícímu v zahraničí a kupující je osobou povinnou k dani registrovanou k DPH v zahraničí pro plnění uvnitř Společenství, řídí se prodej zboží režimem přenesení daňové povinnosti. V takovém případě je kupující povinen oznámit prodávajícímu své identifikační číslo pro DPH. V případě dodání zboží do zahraničí se použijí dodací podmínky DPU INCOTERMS 2020 (dodání do místa vykládky v zahraničí), pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.  

1.8 Pro účely těchto VOP se doplňkovou smlouvou rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud je zboží dodáno nebo služba poskytnuta prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.

1.9 Zobrazená kupní cena zboží na jakékoliv webové stránce elektronického obchodu provozovaného prodávajícím zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy Slovenské republiky nebo České republiky (pokud je prodávajícím společnost Javorina Česko s.r.o.) a nezahrnuje cenu za dopravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob nebo do uplynutí doby, pokud je časově omezena, a není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak. Pokud prodávající nabízí více slev či zvýhodnění na vybrané produkty, nelze je kombinovat (není-li uvedeno jinak) a je na uvážení kupujícího, kterou nabízenou slevu či zvýhodnění si při objednávce vybere.

1.10 Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu zboží uvedenou na jakékoli webové stránce elektronického obchodu provozované prodávajícím na doméně www.javorina.com. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, a to bez ohledu na to, že zboží ještě nebylo dodáno.

1.11 Prodávající si vyhrazuje právo provádět drobné úpravy zboží technického charakteru, které nemají vliv na konečný vzhled a funkčnost zboží, a to i po uzavření kupní smlouvy.

2. ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Zájemce může zboží objednat obvyklým způsobem - přímo v prodejně, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Objednávka se stává závaznou až po jejím oficiálním potvrzení prodávajícím.

2.2 V případě prodeje prostřednictvím internetového obchodu zašle kupující prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy formou vyplněného a odeslaného formuláře na internetových stránkách prodávajícího, jehož předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží specifikovanému kupujícím za kupní cenu a za podmínek stanovených v této objednávce (dále jen "objednávka").

2.3 Po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky provedené oznámení o přijetí objednávky v elektronickém systému prodávajícího (dále jen "potvrzení o doručení objednávky"). 

2.4 Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje informaci o tom, že prodávající obdržel objednávku, není však přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy. 2.5. Podmínkou přijetí objednávky je zaplacení zálohy kupujícím (i) ve výši 50 % kupní ceny objednaného zboží, pokud je zvolena možnost "platba bankovním převodem", a to na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím, (ii) ve výši 100 % kupní ceny objednaného zboží v případě volby "okamžitá platba (kartou/paypal)"; a (iii) ve výši 50 % - 100 % orientační ceny vypočtené prodávajícím do 3 pracovních dnů od obdržení potvrzení objednávky v případě objednávky zboží vyrobeného na zakázku na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím. Záloha uvedená v zálohové faktuře podle tohoto článku je splatná ve lhůtě uvedené v zálohové faktuře. V případě nezaplacení zálohy podle tohoto bodu si prodávající vyhrazuje právo nepřijmout návrh na uzavření kupní smlouvy. Pro účely těchto VOP se pojmem "zboží vyrobené na míru" rozumí zboží vyrobené na základě výslovných požadavků zákazníka - kupujícího. 

2.5 Prodávající poté zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího přijata (dále jen "přijetí objednávky"). Akceptace objednávky bude obsahovat informace o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaje o předpokládané době dodání zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno, a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu dopravy zboží do sjednaného místa dodání zboží kupujícímu, údaje o prodávajícím (obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ, číslo zápisu v obchodním rejstříku atd.

2.6 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.

2.7 Prodávající informoval kupujícího před odesláním objednávky jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tím, že:

 1. hlavní vlastnosti zboží nebo povaha služby jsou v rozsahu odpovídajícím použitému komunikačnímu prostředku a zboží nebo službě uvedeny na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího,
 2. obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání prodávajícího nebo osoby, jejímž jménem prodávající jedná,
 3. telefonní číslo Prodávajícího a další údaje důležité pro kontakt Kupujícího s Prodávajícím, zejména e-mailovou adresu a faxové číslo Prodávajícího, pokud je Prodávající uvedl na příslušné podstránce e-shopu Prodávajícího a v článku 1 těchto VOP, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu Prodávajícího,
 4. adresu prodávajícího nebo osoby, jejímž jménem prodávající jedná, na níž může kupující uplatnit reklamaci, stížnost nebo jinou stížnost, o níž je informován v článku 1 těchto VOP, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,
 5. celkovou cenu zboží nebo služeb včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní, nebo, nelze-li cenu vzhledem k povaze zboží nebo služeb rozumně určit předem, způsob jejího výpočtu, jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a další náklady a poplatky, nebo, nelze-li tyto náklady a poplatky určit předem, skutečnost, že kupující bude povinen je uhradit, o níž je informován na příslušné katalogové stránce internetového obchodu prodávajícího,
 6. o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, informace o postupech při uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a reklamací kupujícího informován v příslušných článcích těchto VOP, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,
 7. informace o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v článku 10 těchto VOP, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,
 8. poskytnutí formuláře pro odstoupení od smlouvy v článku 10 a v příloze těchto VOP, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu Prodávajícího; Prodávající rovněž poskytl samotný formulář pro odstoupení od smlouvy v příloze těchto VOP, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu Prodávajícího,
 9. informaci o tom, že v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, a v případě odstoupení od kupní smlouvy také náklady na vrácení zboží, které vzhledem ke své povaze nemůže být vráceno poštou, o čemž informuje v čl. 10 těchto VOP, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,
 10. povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění dle § 10 odst. 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o poskytování služeb poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas dle § 4 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informovaný v článku 10 těchto VOP, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,
 11. o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo odstoupit od smlouvy, o nichž je informován v článku 10 těchto VOP, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 12. poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služeb podle § 622 a 623 občanského zákoníku uvedené v článku 11 těchto VOP,
 13. o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad, než jsou stanoveny v § 502 občanského zákoníku, pokud je výrobcem nebo prodávajícím poskytována, jakož i informace o existenci a podmínkách asistence a služeb poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud je taková asistence poskytována, informovány na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,
 14. o povinnosti Kupujícího zaplatit na žádost Prodávajícího zálohu nebo poskytnout jinou finanční jistotu a o podmínkách, které se na její poskytnutí vztahují, pokud z Kupní smlouvy taková povinnost pro Kupujícího vyplývá, informoval na příslušné katalogové stránce e-shopu Prodávajícího a v těchto VOP, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu Prodávajícího,
 15. kompatibilitu Elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, která je Prodávajícímu známa nebo o níž lze důvodně předpokládat, že je mu známa, případně na příslušné katalogové stránce e-shopu Prodávajícího a v těchto VOP, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu Prodávajícího,
 16. o úkonech nezbytných k uzavření kupní smlouvy, a to tak, že tyto nezbytné úkony popíše v těchto VOP, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 17. že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodávajícího a bude kupujícímu k dispozici poté, co si ji kupující písemně vyžádá, o čemž je informován na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto VOP, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,
 18. o tom, že jazykem nabízeným pro uzavření smlouvy je slovenština, čeština nebo angličtina, je informováno na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto VOP, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího.

2.8 Pokud prodávající nesplnil informační povinnost uhradit dodatečné poplatky nebo jiné náklady dle bodu 2.7 odst. 5. těchto VOP nebo náklady na vrácení zboží dle bodu 2.7 odst. 9. těchto VOP, není kupující povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

3.1 Prodávající je povinen:

 1. dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a ve sjednané lhůtě na základě objednávky potvrzené přijetím a zabalit je nebo vybavit pro přepravu způsobem nezbytným pro jeho uchování a ochranu,
 2. zajistit, aby dodané zboží bylo v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky,
 3. neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží, poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, například e-mailem. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.7, včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy.
 4. předat kupujícímu spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady stanovené platnými slovenskými právními předpisy (návody ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny Kupujícím za dodané Zboží. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad vztahující se k platbám provedeným na základě Kupní smlouvy.

3.3 Pokud prodávající nemůže z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží dodat kupujícímu zboží ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě nebo uvedené v těchto VOP nebo za sjednanou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího od kupní smlouvy odstoupit (zrušit objednávku). Kupující může od kupní smlouvy odstoupit nebo objednávku zrušit e-mailem nebo v listinné podobě. V případě, že Kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí Prodávající Kupujícímu již uhrazenou kupní cenu nebo její část do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení objednávky Kupujícímu na účet určený Kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřijme-li Kupující v přiměřené lhůtě Prodávajícím nabízené náhradní plnění nebo neodstoupí-li od kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a pokud již Kupující zaplatil kupní cenu nebo její část, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu. 

3.4 V případě okolností způsobených vyšší mocí, které brání plnění smluvních závazků prodávajícího, má prodávající právo odložit plnění závazků po dobu trvání těchto okolností. Pro vyloučení pochybností se za vyšší moc, tj. nepředvídatelnou a neodvratitelnou událost, považuje mimo jiné přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná bouře, námořní bouře, povodeň, válka, stávka, opatření státních orgánů, celní formality, nedostatek nebo výpadek energií a materiálů nebo jakákoli jiná událost, kterou strany nemohou ovlivnit. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

4.1 Kupující byl prodávajícím informován o tom, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

4.2 Kupující je povinen:

 1. převzít objednané a dodané zboží,
 2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti, včetně nákladů na dodání zboží,
 3. potvrdit převzetí zboží na dodacím listu svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.3 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Není-li ve VOP, kupní smlouvě nebo na příslušné stránce e-shopu prodávajícího dohodnuto/uvedeno jinak, jsou náklady prodávajícího na zabalení zboží a jeho dopravu do místa dodání zahrnuty v ceně zboží, není však možné dodat služby nezávisle na dodání zboží, resp. oddělit dodání a ostatní služby.

5.2 Po vyrobení objednaného zboží je kupující povinen uhradit zbytek kupní ceny do 14 dnů od obdržení výzvy prodávajícího k úhradě zbytku kupní ceny, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. 

5.3 Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je prodávající oprávněn odmítnout dodání zboží; v takovém případě není kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení úroku z prodlení za nedodání zboží ve sjednaném termínu. V případě prodlení se splněním platební povinnosti je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím vedle plnění i úrok z prodlení.

5.4 Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad a potvrzení o zaplacení.

5.5 Bankovní poplatky zasílané z Evropského hospodářského prostoru podléhají kódům bankovních převodů SHA. Bankovní poplatky za platby zasílané ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor budou podléhat kódům bankovních převodů OUR.

5.6 Smluvní strany budou při vypořádání svých daňových povinností postupovat v souladu s právními předpisy platnými ve Slovenské republice.

5.7 Smluvní strany se zavazují akceptovat veškeré legislativní změny v právním řádu Slovenské republiky, včetně změn daňových zákonů, které budou mít vliv na Smlouvu, a budou respektovat jejich uplatňování po dobu jejich platnosti.

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1 Prodávající je povinen dodat Zboží v souladu se specifikací dohodnutou ve Smlouvě.

6.2 Nedohodnou-li se strany jinak, je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu v místě plnění sjednaném ve smlouvě. Kupující zboží převezme a jeho převzetí potvrdí svým podpisem.

6.3 Není-li ve Smlouvě písemně dohodnuto jinak, Prodávající dodá objednané Zboží nejpozději do 12 týdnů od potvrzení objednávky Prodávajícím. Standardní dodací lhůta pro výrobu výrobků řady Javorina je 8 - 10 týdnů. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dodací lhůty.

6.7 Kupující je povinen převzít objednané zboží. V případě porušení této povinnosti a nepřevzetí zboží do 14 dnů od výzvy prodávajícího k zaplacení kupní ceny má prodávající nárok na náhradu škody, ušlého zisku a skladného (v souladu s § 614 odst. 5 občanského zákoníku) ve výši 25 EUR za každý den skladování. Prodávající je oprávněn požadovat takto vzniklou škodu ze zálohy uhrazené zákazníkem při potvrzení objednávky.

6.8 V případě, že kupující není spotřebitelem, se strany dohodly takto. Pokud Kupující nepřevezme zakoupené zboží ve lhůtě dle předchozího bodu 6.7 VOP, může Prodávající vedle nároků dle bodu 6.7 VOP odstoupit od kupní smlouvy a nepřevzaté zboží prodat jiné osobě. Kupující nemá nárok na žádné nároky na náhradu škody, např. ušlého zisku apod. Za porušení povinnosti převzít zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši přijaté zálohy kupní ceny, a pokud záloha nebyla složena, ve výši 50 % kupní ceny nepřevzatého zboží uvedené v kupní smlouvě. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury vystavené prodávajícím kupujícímu, prodávající je oprávněn je započíst proti přijaté záloze a/nebo jinému plnění přijatému od kupujícího. Stejně tak je Prodávající oprávněn započíst proti přijaté záloze a/nebo jinému plnění přijatému od Kupujícího svůj nárok na zaplacení úroků z prodlení vzniklých do dne odstoupení Prodávajícího od kupní smlouvy. Kupní smlouva zaniká dnem doručení odstoupení od smlouvy. Zánikem Kupní smlouvy není dotčeno právo Prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto článku, právo Prodávajícího na zaplacení úroku z prodlení Kupujícího s úhradou dlužné částky dle Kupní smlouvy, které vzniklo do dne odstoupení od Smlouvy, právo Kupujícího na zaplacení skladného do dne odstoupení od Smlouvy dle bodu 6.7 VOP ani právo Kupujícího na náhradu škody.

7. NÁKUPNÍ CENA

7.1 Kupní cena za Zboží sjednaná v Kupní smlouvě mezi Prodávajícím a Kupujícím je uvedena v Akceptaci objednávky ("Kupní cena"). Pokud je Kupní cena uvedená v Akceptaci objednávky vyšší než cena za totožné Zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době podání Objednávky Kupujícím, doručí Prodávající Kupujícímu elektronickou zprávu, ve které jej informuje o nabídce nové Kupní ceny v jiné výši, která se považuje za návrh Prodávajícího na uzavření nové Kupní smlouvy, který musí být Kupujícím výslovně potvrzen elektronickou poštou nebo písemně, aby byla Kupní smlouva platně uzavřena.

7.2 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a případné náklady na dodání (i) prostřednictvím služby PayPal, nebo (ii) kreditní kartou prostřednictvím služby Google Pay, nebo (iii) bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.

7.3 Pokud Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu bezhotovostním převodem, je dnem úhrady den, kdy je celá Kupní cena připsána na účet Prodávajícího.

7.4 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, a není-li v kupní smlouvě uvedena, ve lhůtě dle těchto VOP.

7.5 Pokud kupující neuhradí prodávajícímu celou kupní cenu ve lhůtě dle předchozího bodu 7.4 VOP a strany se nedohodly na úhradě kupní ceny za zboží ve splátkách, je prodávající oprávněn odmítnout dodání zboží kupujícímu.

7.6 Náklady spojené s montáží a demontáží zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně, s výjimkou objednávek v celkové hodnotě alespoň 1 000,00 EUR. U objednávek, jejichž souhrnná hodnota nedosahuje 1.000,- EUR, prodávající montáž a odvoz zboží nezajišťuje. 

8. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

8.1 Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. 

8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující nebo jím pověřená třetí osoba převezme zboží od prodávajícího nebo jeho zástupce pověřeného dodáním zboží.

9. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

9.1 Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") a zákonem č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů").

9.2 Prodávající jako správce dle GDPR a zákona o ochraně OÚ neposkytuje osobní údaje kupujícího jako subjektu údajů dle GDPR a zákona o ochraně OÚ třetí osobě, s výjimkou vybrané přepravní společnosti, která zajišťuje dodání zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, nebo zprostředkovateli dle GDPR a zákona o ochraně OÚ na základě vzájemné smlouvy uzavřené dle GDPR a zákona o ochraně OÚ.

9.3 Prodávající je povinen zabezpečit osobní údaje proti jejich zpřístupnění neoprávněným osobám přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Všichni zaměstnanci prodávajícího jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

9.4 Kupující má jako subjekt údajů podle GDPR a zákona o ochraně OÚ práva definovaná v § 19 a násl. zákona o ochraně OÚ, a to:

 1. právo na informace, které je naplněno těmito VOP,
 2. právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů - § 21 zákona o ochraně osobních údajů spočívá v právu subjektu údajů požadovat, jak a pro jaké účely jsou zpracovávány osobní údaje subjektu údajů, přičemž tuto žádost může kupující adresovat na kontaktní e-mail: info@javorina.com.
 3. právo na opravu osobních údajů - § 22 zákona o ochraně osobních údajů umožňuje subjektu údajů opravit osobní údaje, pokud jsou zastaralé,
 4. právo na výmaz osobních údajů - § 23 zákona o ochraně osobních údajů uplatní subjekt údajů, pokud nemá zájem na dalším zpracování osobních údajů prodávajícím jako správcem,
 5. právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 zákona o ochraně OÚ uplatní subjekt údajů, pokud se domnívá, že osobní údaje byly zpracovány v rozporu s GDPR a zákonem o ochraně OÚ,
 6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - § 27 zákona o ochraně osobních údajů,
 7. právo na přenositelnost údajů,
 8. právo podat stížnost u dozorového úřadu v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.

9.5 Prodávající získává od kupujícího následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresu, doručovací adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, které zpracovává za účelem správného vyřízení objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V souvislosti se zpracováním objednávky jsou osobní údaje zpracovávány za účelem vystavení faktur, vystavení skladních (dodacích) listů, zajištění dopravy a také zaúčtování v účetním systému.

9.6 Tyto stránky elektronického obchodu prodávajícího zaznamenávají IP adresy osob, informace o době, kterou stráví prohlížením těchto stránek, a informace o tom, z jakých stránek k nám přicházejí. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do počítače a slouží také k měření návštěvnosti stránek a k přizpůsobení zobrazení stránek a prostřednictvím těchto souborů je prodávající schopen nabídnout kupujícím lepší služby. Proto jsou tyto soubory kupujícím vnímány jako jeho oprávněný zájem. Některé soubory cookie jsou soubory třetích stran, např. soubory Youtube, Google atd.

9.7 Soubory cookie lze kdykoli vymazat nebo jejich shromažďování nastavit přímo v nastavení prohlížeče. Pokud si návštěvník webových stránek přeje odmítnout shromažďování souborů cookie, může to nastavit ve svém internetovém prohlížeči.

9.8 Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

9.9 Osobní údaje pro účely e-mailového marketingu v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa se poskytují po dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

9.10 Kupující může svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním Odvolání zpracování osobních údajů, které prodávající neprodleně odstraní. V takovém případě Prodávající již nebude osobní údaje poskytnuté Kupujícím ani jinou osobou používat pro účely e-mailového marketingu.

10. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

10.1. Pokud prodávající není schopen plnit své závazky z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží sjednaného v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak významné změny, které znemožňují plnění závazků prodávajícího z kupní smlouvy, nebo z důvodu vyšší moci, nebo pokud prodávající ani při vynaložení veškerého úsilí není schopen plnit své závazky z kupní smlouvy, které po něm lze spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě stanovené v těchto VOP nebo za kupní cenu uvedenou v objednávce, je Prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího a současně je povinen nabídnout Kupujícímu náhradní plnění nebo možnost Kupujícího od kupní smlouvy odstoupit (zrušit objednávku). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto VOP, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na bankovní účet určený kupujícím.

10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 7 a násl. zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku do 14 dnů od převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle § 3 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.3 V této lhůtě má kupující právo zboží po převzetí rozbalit a vyzkoušet způsobem obvyklým při nákupu v tradičním kamenném obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení není kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla koupě zboží, které je dodáváno v hygienickém ochranném obalu z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny (např. matrace) a ochranný obal byl po dodání poškozen. 

10.5 Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet dnem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud

 1. zboží objednané kupujícím v jedné objednávce se dodává samostatně, a to ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 2. dodává zboží složené z několika částí nebo kusů, a to ode dne převzetí poslední části nebo kusu.

10.6 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží, i před počátkem běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.7 Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující učinit písemně způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že odstoupení bylo učiněno, nebo formou zápisu na jiném trvalém nosiči nebo na formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP (dále jen "formulář pro odstoupení"). Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud bylo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.8 Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto VOP musí obsahovat údaje požadované ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.

10.9 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se od počátku i jakákoli doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od níž kupující odstoupil. V souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy nelze po kupujícím požadovat žádné náklady ani jiné platby, s výjimkou nákladů a plateb uvedených v § 9 odst. 3, § 10 odst. 3 a 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a služba byla poskytnuta v plném rozsahu.

10.10 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zboží zpět na adresu sídla Provozovatele nebo je předat Prodávajícímu či osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající nabídl osobní odběr zboží nebo odběr prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto článku VOP se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

10.11 Kupující je povinen dodat Prodávajícímu Zboží kompletní, včetně veškeré dokumentace, nepoškozené, pokud možno v původním obalu a nepoužité.

10.12 Doporučujeme zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřijímá.

10.13 Prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které od něj obdržel na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby podle tohoto článku VOP dříve, než je Zboží doručeno Kupujícímu, nebo dokud Kupující neprokáže, že Zboží odeslal zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající navrhne osobní odběr Zboží nebo odběr prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.14 Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí Zboží nese Kupující. To neplatí, pokud se Prodávající zavázal nést je sám nebo pokud nesplnil svou povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.15 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání se Zbožím, které je nad rámec nakládání nezbytného pro zjištění vlastností a funkčnosti Zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 3 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.16 Prodávající vrátí Kupní cenu za Zboží Kupujícímu stejným způsobem, jaký použil Kupující při její úhradě, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by Kupujícímu v této souvislosti účtoval jakékoli další poplatky.

10.17 V případě, že Kupující odstoupí od Smlouvy a dodá Prodávajícímu Zboží, které je použité, poškozené nebo nekompletní, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu zejména:

 1. hodnota, o kterou byla hodnota zboží snížena ve smyslu § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši,
 2. náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náhradu škody podle tohoto bodu VOP ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.18 V souladu s § 7 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele nemůže kupující odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 1. prodej zboží vyrobeného podle specifických požadavků spotřebitele, zboží na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 2. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání poškozen,
 3. prodej zboží, které může být po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 4. provedení neodkladné opravy nebo údržby, o kterou spotřebitel prodávajícího výslovně požádal; to se nevztahuje na servisní smlouvy a smlouvy o prodeji jiného zboží než náhradních dílů nezbytných pro provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny při návštěvě prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si služby nebo zboží předem neobjednal,
 5. prodej zvukových a obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel obal rozbalil,
 6. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování elektronického obsahu zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
 7. poskytnutí služby doručení zboží do domu/bytu, pokud byla služba plně poskytnuta.

10.19 Ustanovení článku 10 těchto VOP se výslovně nevztahují na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele uvedenou v § 2 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, REKLAMACE ZBOŽÍ

11.1 Záruční doba na zboží pod značkou "Javorina" a na zboží Javorina, které svou konstrukcí a provedením zahrnuje funkční kování a spojovací materiál značek Hettich a BLUM, je 5 let. Na ostatní zboží nebo části zboží, které není vyráběno pod značkou "Javorina", a na zboží zařazené do kategorie "OUTLET" je záruka 24 měsíců. Prodávající může kupujícímu poskytnout i záruku ve větším rozsahu, a to na základě jejich vzájemné dohody nebo jednostranným prohlášením v záručním listu a také v inzerci. Záruční doba, ať už zákonná, sjednaná nebo poskytnutá prohlášením v záručním listu, začíná běžet zásadně od převzetí výrobku kupujícím.

11.2 Prodávající neodpovídá za vady způsobené:

 1. vyšší moc, tj. nepředvídatelná a nevyhnutelná událost, kterou strany nemohou ovlivnit;
 2. neodbornou manipulací, montáží, instalací, opravou, úpravou nebo jinou modifikací ze strany kupujícího - v rozporu s návodem k použití / obvyklým způsobem použití nebo jiným neodborným zásahem,
 3. použití jiných dílů, materiálů, které nejsou určeny pro použití se zbožím,
 4. zanedbání běžné údržby zboží,
 5. v důsledku používání zboží jiným než doporučeným/obvyklým způsobem nebo způsobem, pro který bylo zboží určeno a dimenzováno, 
 6. v důsledku používání zboží v nevhodném prostředí s ohledem na vlastnosti/charakter materiálu, 
 7. běžné používání/opotřebení. 

11.3 O odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, o podmínkách a způsobu reklamace, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav je spotřebitel informován prostřednictvím reklamačního řádu prodávajícího na internetových stránkách prodávajícího. www.javorina.com

11.4 případě Kupujícího, který není spotřebitelem, se tento článek VOP použije rovněž. Pokud Kupující, kterému bylo Zboží Prodávajícím dodáno, toto Zboží sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby dodá a nainstaluje v provozovně konečného zákazníka, je v případě reklamace Zboží povinen toto Zboží dovézt na místo, kam bylo Zboží Prodávajícím dodáno, pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak. V případě, že Kupující v rámci reklamace u Prodávajícího požaduje také odvoz takového zboží od konečného zákazníka, kterému Kupující zboží prodal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady, které mu v souvislosti s tím vznikly, ledaže vyjde najevo, že vada zboží nebyla způsobena Kupujícím.

12. KVALITA ZBOŽÍ, KONSTRUKCE A BALENÍ

12.1 Nábytek je vyroben z masivního dřeva, s výjimkou nábytkových dílů, pro které není masivní dřevo vhodné, ale použité materiály jsou deklarovány v technickém listu výrobku. (Dalšími použitými materiály jsou dýhované MDF nebo laminovaný masiv a smrkový masiv. Kvalita dýhování použité dýhované MDF desky je B/C. Středová deska u manželských postelí je vyrobena ze smrkového dřeva). Konstrukční vlastnosti a nosnost jednotlivých výrobků jsou uvedeny v produktových listech výrobků.

12.2 Použité masivní dřevo může obsahovat odchylky, které se přirozeně vyskytují v přírodním materiálu, ale musí být na viditelných místech odborně ošetřeno. Odchylkami se rozumí očka, suky, zářezy atd. Vnější pohledové plochy mohou obsahovat přirozené odchylky (očka, suky, zářezy atd.) o maximální ploše 4 cm², bílé rýhy, mírné změny barvy, barevné a strukturální rozdíly vlastní masivnímu dřevu. U výrobků delších než 200 cm je povoleno i podélné překrývání lamel. Na vnitřních částech nábytku jsou povoleny běli a podélné překrývání bez omezení, přírodní vady do maximální plochy 10 cm². Na neviditelných plochách (spodní strany - dna, desky stolů, opěradla,...) jsou povoleny lokální drobné nedohoblování, nedobroušení a lokální odchylky přirozeného charakteru dřeva.

12.3 Nábytek je navržen, vyroben a přizpůsoben tak, aby odolával běžným rozdílům teplot a vlhkosti v interiéru, ale není určen do příliš suchého nebo vlhkého prostředí nebo exteriéru. Obsah vlhkosti dřeva použitého při výrobě výrobků je 9 +/- 2 %. Praskání dřeva v lepeném spoji není povoleno, mikrotrhliny na povrchu způsobené změnami vlhkosti dřeva do šířky 0,2 mm jsou povoleny. Ohýbání a deformace v příčném směru způsobené změnami vlhkosti jsou běžně v rozmezí +/- 0,2 % v podélném i příčném směru.

12.4 V případě atypického provedení zboží jsou přípustné odchylky v provedení v závislosti na složitosti provedení a požadavcích kupujícího.

12.5 Při výrobě je nábytek dokončen ve dvou vrstvách, ale je možné, že v důsledku odlišné struktury dřeva jako přírodního materiálu nebo v důsledku změny vlhkosti prostředí po přepravě a po vybalení může dojít k drobným změnám v kvalitě povrchu (mírné zdrsnění povrchu v důsledku namáhání dřevěných vláken). Tyto změny se obvykle snadno odstraní jednoduchým ošetřením nábytku (broušením a olejováním u olejovaného nábytku), a to i v domácích podmínkách.

12.6 Skříně a skříňové výrobky se dodávají smontované. Postele, stoly a psací stoly jsou dodávány v nesmontovaném stavu. Jejich montáž je však velmi snadná. Návod k montáži je přiložen u všech výrobků dodávaných v rozloženém stavu.

12.7 Javorové výrobky jsou obvykle baleny do několika vrstev ochranných a obalových materiálů, aby se snížilo riziko poškození při přepravě. 

13. OŠETŘENÍ NAOLEJOVANÉHO MASIVNÍHO NÁBYTKU

13.1 Povrchová úprava nábytku výrobky na bázi přírodních voskovaných olejů je v současné době převažující povrchovou úpravou moderního masivního nábytku. Zachovává přírodní charakter výrobku a její významnou výhodou je také snadná údržba a plná obnova poškozených povrchů v domácích podmínkách. Na druhou stranu olejování neposkytuje takovou ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškození jako lakování (zejména na začátku používání), a proto je nutné pravidelným ošetřováním vytvořit co nejsilnější souvislou vrstvu oleje a vosku. Po zakoupení výrobku s olejovou úpravou doporučujeme všechny, zejména však horní plochy stolů a nábytkových stolků, lehce přebrousit brusným hadříkem, naolejovat a po 1-2 minutách působení přebytečný olej setřít suchým hadříkem (dodává Maple v balení péče o nábytek). Barevné povrchy otírejte pouze jemně, ale natolik, aby na povrchu nezůstaly lesklé souvislé plochy. Pokud není k dispozici olej na nábytek, lze k běžnému ošetření použít i komerční výrobky obsahující vosky a oleje, jako je například Pronto, v takovém případě postupujte podle pokynů uvedených na výrobku. Pokud ošetření zpočátku opakujete 1-2krát měsíčně, vytvoří se souvislá ochranná vrstva, která bude vysoce odolná vůči poškození a tekutinám, dodá nábytku elegantní lesk a povrch bude velmi příjemný na dotek.

13.2 Masivní nábytek "Javor" není vhodný pro venkovní použití a pro jeho plnou funkčnost musí být umístěn v interiéru s teplotou mezi 10 - 30 °C a vlhkostí mezi 35 - 70 %.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory s konečnou platností řešeny příslušným soudem.

14.2 V případě sporů se veškerá soudní řízení konají na území Slovenské republiky a řídí se jejími platnými zákony a předpisy.

14.3 Tyto VOP vstupují v platnost dne 1.11.2023. Prodávající je oprávněn VOP kdykoli jednostranně změnit. Pro vztah mezi kupujícím a prodávajícím platí VOP platné a účinné v době uzavření kupní smlouvy.

14.4 Odesláním objednávky nebo zaplacením zálohy kupující potvrzuje, že se předem seznámil s těmito VOP a jejich přílohami, porozuměl jejich obsahu, bezvýhradně s nimi souhlasí a přijímá podmínky v nich uvedené. Orgánem dozoru je Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Prešově pro Prešovský kraj, Obrancov mieru 6. Prešov.

14.5 Pokud je kupní smlouva písemná, musí mít jakákoli změna kupní smlouvy písemnou formu.

Ve Spišské Belé, 01.11.2023